OK HRAČKY Kategórie tovaru

 Heureka.sk - ověřené hodnocení obchodu ok-hracky

 


 


Doprava GLSod 3,70 EUR

 

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 31kg


 


IN TIME / WEDO

od 2,90 EUR

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 50kg


 


Uvedené ceny za hračky sú vrátane DPH


 

OK Hračky (https://www.ok-hracky.sk/)
E-shop hračky
Nachádzate sa: Všetko o nákupe » Podmienky a ustanovenia

Podmienky a ustanovenia

PODMIENKY A USTANOVENIA


Cool zboží s.r.o.

so sídlom Taussigova 1153/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8, Česká republika
identifikačné číslo: 07979801
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 28623 pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ok-hracky.sk

 

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti , so sídlom Taussigova 1153/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8, identifikačné číslo: 07979801 (ďalej len "predávajúci"), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ok-hracky.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.      Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3.      Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5.      Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

2.   ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3.      Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

3.   UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.     Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.    Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.4.    Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

         3.4.1.      objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

         3.4.2.      spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

         3.4.3.      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5.      Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU " Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.6.      V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

 

4.   CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 - v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 - prevodom na účet predávajúceho č. SK5183300000002801846988 vedený vo Fio banke (ďalej len "účet predávajúceho")

4.2.      Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.      V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.5), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho spolu s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9.    Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

 

5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.     Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka kúpna zmluva na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, kúpna zmluva na dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, z kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a z kúpnej zmluvy na dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.

5.2.      Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@ok-hracky.cz.

5.3.      V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu a musí byť vrátený v pôvodnom obale. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.4.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal podnikateľovi.

5.5.      Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.      Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.


5.8.      Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

Vrátený tovar doručte na túto adresu Ok-hračky, U Vodárny 1506, 397 01 Písek, Česká republika.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy tu.

 

6.   PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.     V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.3.      V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4.      Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.5.     Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

6.6. Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke niektorý z nasledujúcich spôsobov doručenia v rámci Slovenskej republiky:

            - DPD kuriér na dobierku - od 3,90 € s DPH. Doručenie nasledujúci pracovný deň po odoslaní z nášho skladu. SMS upozornenie - príjemcovi zásielky zašleme správu s informáciami o odosielateľovi, čísle zásielky a dobierke. Dva pokusy o doručenie. Priebežné sledovanie zásielok prostredníctvom skenovania čiarových kódov a počítačom podporovaného systému Tracking & Tracing - sledovanie zásielok v reálnom čase na internete.

            - Platba kuriérom DPD bankovým prevodom od 3,90 €. Pri tomto spôsobe platby bude tovar odoslaný po pripísaní sumy na náš účet.

Doprava ZDARMA pri objednávkach nad 140 €.
Doprava zdarma sa nevzťahuje na objednávky väčšieho počtu kusov (ak je balík viac ako 2 kusy), objednaný tovar je ťažší ako 50 kg alebo balík nespĺňa tieto podmienky: obvod balíka max. 300 cm.V tomto případě Vás budeme kontaktovat a bude účtováno smluvní dopravné.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednávke viac ako 10 ks jedného tovaru účtovať zmluvnú dopravu a upraviť množstvo objednaných - dodaných kusov na maximálne 10 ks tovaru. Dodanie viac ako 10 ks - bude individuálne konzultované a riešené s kupujúcim.

 

7.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).


7.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

            7.2.1.    tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,

            7.2.2.    tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

            7.2.3.    tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,

            7.2.4.    tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a,


            7.2.5.    tovar spĺňal požiadavky právnych predpisov.

7.3.    Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.    Ak sa chyba objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.    Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6.   Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

Reklamovaný tovar doručte na adresu Ok-hračky, U Vodárny 1506, 397 01 Písek, Česká republika, priložte kópiu faktúry alebo vyplnený reklamačný formulár, popis závady a číslo bankového účtu pre prípadné vrátenie peňazí. Reklamáciu neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude prijatá. 

Pre rýchlejšie vybavenie sťažnosti vyplňte sťažnostný hárok, ktorý si stiahnite tu  REKLAMAČNÝ LIST.


8.   ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ok-hracky.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto Zmluve a na účely verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom osobitného dokumentu Zásady ochrany osobných údajov.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, ak je možné uskutočniť nákup na internetovej stránke a plniť záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy bez ukladania cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. DORUČENIE

11.1.    Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou môže byť druhej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom konte. 


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

12.3. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

12.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok. Vzorový formulár si môžete vyžiadať na adrese info@ok-hracky.sk.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie OK-Hračky, U Vodárny 1506, 39701 Písek, Česká republika, e-mailová adresa info@ok-hracky.sk, telefón +420777664802.

 

13. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

13.1 Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme vám ublížili alebo sme si nesplnili svoje povinnosti, napíšte nám na info@ok-hracky.sk.

13.2 Ak sa nám nepodarí vyriešiť spor priamo, máte právo aj na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na základe zákona č. 378/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa

13.3. Subjektom (ARS) pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi podnikateľom a spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

13.4 Pri Českej obchodnej inšpekcii má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs .

13.5 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u Českej obchodnej inšpekcie alebo u povereného orgánu do 1 roka odo dňa, keď svoje právo, ktoré je predmetom sporu, uplatnil u predávajúceho po prvýkrát.

13.6 Spotrebitelia môžu podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Žalobu proti obchodníkovi so sídlom v EÚ môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ.

13.7. Ak strany sporu nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania boli porušené Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na Ministerstvo priemyslu a obchodu alebo na túto e-mailovú adresu adr@mpo.cz.

13.8 V prípade cezhraničných sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika pomáha spotrebiteľom pri prístupe k príslušnému orgánu na riešenie spotrebiteľských sporov.

13.9 Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov znášajú samotné strany.

 

     V  Písku                        dňa 12.10.2022

 
  Hore