OK HRAČKY Kategórie tovaru

 Heureka.sk - ověřené hodnocení obchodu ok-hracky

 


 


Doprava GLSod 3,70 EUR

 

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 31kg


 


IN TIME / WEDO

od 2,90 EUR

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 50kg


 


Uvedené ceny za hračky sú vrátane DPH


 

OK Hračky (https://www.ok-hracky.sk/)
E-shop hračky
Nachádzate sa: Všetko o nákupe » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Cool zboží s.r.o.
U Vodárny 1506
397 01  Písek

IČO: 07979801
DIČ: CZ07979801 


(ďalej len "Spoločnosť") pri svojej činnosti dodržiava všetky zásady ochrany osobných údajov vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a poučení dotknutých osôb. Hlavným cieľom Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov je zabezpečiť dôslednosť a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb, našich obchodných partnerov, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu ich údajov.

 

Na tento účel spoločnosť vykonala rozsiahly interný audit, na základe ktorého zaviedla vhodné praktické opatrenia zamerané na ešte väčšiu ochranu osobných údajov zákazníkov, fyzických osôb.

 

Spoločnosť výslovne vyhlasuje, že všetky údaje získané od zákazníkov sa používajú výlučne na interné použitie spoločnosti a neposkytujú sa tretím stranám. Výnimkou sú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na bezproblémové dodanie tovaru, a ďalšími výnimkami sú situácie súvisiace s distribúciou alebo platbami súvisiacimi s objednaným tovarom.

 

Pri našich obchodných aktivitách sme vždy a predovšetkým pripravení hájiť záujmy našich zákazníkov a obchodných partnerov tak, aby nedochádzalo k zásahom do ich práv, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, pričom dodržiavame najmä zásady transparentnosti a spravodlivosti spracovania. Vždy dbáme na to, aby boli zachované všetky práva našich zákazníkov ako dotknutých osôb (vrátane práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzené spracovanie, práva na prenosnosť údajov, práva namietať alebo práva nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania).

 

PRÁVO NA PRÍSTUP k osobným údajom. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať spoločnosť o potvrdenie, či sa spracúvajú Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, či sa na základe spracúvania Osobných údajov vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane prípadného profilovania. Ak sa Osobné údaje spracúvajú, na aký účel, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho sa budú spracúvať a či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo právo namietať. Okrem toho môže dotknutá osoba požadovať, aby jej bolo oznámené, odkiaľ Spoločnosť osobné údaje získala. Subjekt údajov má právo získať kópiu svojich osobných údajov.

 

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, čo znamená, že subjekt údajov môže požiadať spoločnosť o opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE osobných údajov znamená, že Spoločnosť musí vymazať osobné údaje Subjektu údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie, ak Subjekt údajov namieta proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo ak spracovanie alebo vymazanie vyžaduje zákon.

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV znamená, že ak Dotknutá osoba podá žiadosť, ktorá vyvoláva sporné otázky týkajúce sa spracúvania jej Osobných údajov (napr. sporná presnosť, sporný účel alebo dôvod spracúvania), Spoločnosť môže Osobné údaje iba uložiť a ďalšie spracúvanie je podmienené výslovným súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV znamená, že dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, má právo, aby Spoločnosť preniesla tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

 

PRÁVO NAMIETAŤ proti spracovaniu osobných údajov znamená, že dotknutá osoba môže podať Spoločnosti písomnú alebo elektronickú námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. Po vznesení námietky nesmie Spoločnosť ďalej spracúvať Osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektu údajov.

 

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo konkrétne uplatnenie práva, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese info@ok-hracky.sk písomne na adrese nášho sídla.

 

v Písku dňa 21. 5. 2018

 

Za prevádzkovateľa osobných údajov Milan Klečacký, info@ok-hracky.sk, +420 777 664 802, osoba zodpovedná za agendu GDPR

  Hore